NEWS

Data publikacji: 12 marca 2021 r.

Zarząd Spółki ARGENTEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa 00-545, ul. Marszałkowska 58 lok. 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718652, NIP 7010803431, kapitał zakładowy 60.000 zł, działając na podstawie art. 500 § 2 [1] w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 28 lutego 2021 roku Plan Połączenia GPI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000503428 (Spółka Przejmująca) ze spółką ARGENTEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawi (Spółka Przejmowana).

DOWNLOAD 

Plan połączenia w formacie pdf